Haerzlech Wellkomm bei Postcycling
Sidd erem derbäi de 14. Abrëll bei der 14. Fréijorsrandonnée vun der POST
4 Strecken vun 20, 60, 90 an 120 km mat copiéisen Ravien an ons traditionnel PastaParty op der Arrivée